** UWAGA ** 

Od września 2019 jedyną możliwością zdobycia oraz rozliczenia punktów w ramach Aktywności Naukowo – Społeczne są punkty SONA.

Informacje dotyczące przepisania punktów zebranych na kartach aktywności społeczno-naukowej, znajdziesz tutaj -> http://lab.swps.edu.pl/sona/?page_id=840

Zasady przyznawania punktów SONA wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą „Aktywność naukowo-społeczna”

Studenci w ramach programu studiów realizują badania i inne formy aktywności naukowo-społecznej.

Jednolite studia magisterskie  

 • studenci z naboru w roku 2012: 300 punkty SONA
 • studenci z naboru w latach 2013, 2014, 2015, 2016: 450 punktów SONA
 • studenci z naboru w latach 2017, 2018: 600 punktów SONA
 • studenci z naboru w roku 2019: 800 punktów SONA
 • wszystkie kierunki i specjalności od 2020 roku: 1500 punktów SONA

Psychologia II stopnia

 • studenci z naboru (wszystkie specjalności) do 2018:150 punktów SONA
 • studenci z naboru (wszystkie specjalności) w 2019: 300 punktów SONA
 • studenci z naboru (wszystkie specjalności) w 2020: 300 punktów SONA
 • studenci z naboru (wszystkie specjalności) w 2021: 300 punktów SONA

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów, jednolite studia magisterskie

 • studenci z naboru w roku 2012: 300 punktów SONA
 • studenci z naboru w latach2013, 2014, 2015, 2016: 450 punktów SONA,
 • studenci z naboru w latach 2017, 2018: 600 punktów SONA
 • studenci z naboru w roku 2019: 800 punktów SONA
 • wszystkie kierunki i specjalności od 2020 roku: 1500 punktów SONA

Studia I stopnia

 • studenci z naboru w roku 2016: 75 punktów SONA
 • wszystkie kierunki i specjalności od 2020 roku: 1500 punktów SONA

Do uzyskania zaliczenia elementu planu studiów, określanego jako Aktywność naukowo-społeczna wymagany jest  udział w różnych aktywnościach, których łączna wartość wyrażona w punktach SONA – w zależności od trybu studiów.

Aktywności, o charakterze naukowym, organizacyjnym lub dydaktycznym, realizowane mogą być w dowolnym czasie, zarówno w ciągu jednego semestru, jak i stopniowo, w ciągu kolejnych lat studiów.  Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie odpowiedniej liczby aktywności równoważnej wymaganej liczbie punktów SONA.

Aktywności, które mogą być realizowane są następujące: (student decyduje, jakie aktywności i kiedy chce realizować)

 1. Udział w badaniach (aktywność kierowana do studentów wszystkich lat studiów)
  1. Udział w badaniach naukowych premiowany jest 1 punktem SONA za każdą minutę badania.
  2. Czas trwania badania określa kierownik / prowadzący badanie i jest on jednakowy dla wszystkich uczesników danego badania.
  3. Maksymalna ilość punktów SONA, którą można otrzymać za jedno badanie to 100.

Studenci mogą uczestniczyć (jako osoby badane) w badaniach realizowanych przez pracowników SWPS oraz studentów realizujących prace magisterskie lub licencjackie.

 1. Projekt badawczy – staż naukowy (studenci II lub III roku jednolitych studiów magisterskich, lub Psychologii w indywidualnej organizacji toku studiów oraz studenci, IV i V roku studiów drugiego stopnia). Opiekunem tej aktywności może być osoba przynajmniej ze stopniem doktora.
  1. 30 godzin – 400 punktów SONA
  2. 15 godzin – 200 punktów SONA

Studenci mogą uczestniczyć  w realizacji projektów badawczych kierowanych  przez pracowników SWPS. W ramach tego student współpracuje z opiekunem projektu nad realizacją badania/badań. Zakres takiej współpracy może  obejmować  następujące aktywności: pracę nad koncepcją badania, przegląd literatury, przygotowanie materiałów i procedury badania, realizacja badania/badań, kodowanie danych, analiza danych. Współpraca może obejmować wszystkie lub jedynie wybrane aktywności spośród wymienionych. Zakres zadań realizowanych w ramach tej współpracy ustala opiekun projektu. Student ma możliwość zapoznania się z oczekiwaniami opiekuna projektu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w danym projekcie.

Warunki wstępne uczestnictwa oraz warunki zaliczenia ustala opiekun projektu badawczego.

UWAGA. W ramach projektu badawczego elementem Aktywności naukowo-społecznej może być też czynny udział w konferencjach naukowych (z afiliacją Uniwersytetu SWPS) oraz publikacje naukowe (z afiliacją Uniwersytetu SWPS). Potwierdzenie tego rodzaju aktywności można uzyskać u Koordynatora Aktywności na podstawie zaświadczenia o udziale w konferencji lub potwierdzenia przyjęcia publikacji do druku.

 1. Staż dydaktyczny (studenci III roku jednolitych studiów magisterskich, lub Psychologii w indywidualnej organizacji toku studiów oraz studenci IV i V roku studiów drugiego stopnia). Opiekunem tej aktywności może być osoba przynajmniej ze stopniem doktora.
 1. 24 – 30 godzin dydaktycznych – 400 punktów SONA
 2. 12 – 15 godzin dydaktycznych – 200 punktów SONA

Studenci mogą pełnić rolę asystentów  w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników SWPS. Mogą to być zarówno zajęcia trzonowe, jak i fakultatywne. Zakres takiej współpracy może  obejmować  następujące aktywności: przygotowywanie materiałów do zajęć, udział w zajęciach, przygotowywanie/sprawdzanie zadań domowych, sprawdzianów, realizacja części zajęć (pod okiem prowadzącego), organizowanie dodatkowej aktywności e-learning . Zakres zadań realizowanych w ramach tej współpracy ustala osoba prowadząca zajęcia.  Student ma możliwość zapoznania się z oczekiwaniami osoby prowadzącej zajęcia przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w danych zajęciach dydaktycznych.

Warunki wstępne uczestnictwa oraz warunki zaliczenia ustala opiekun stażu dydaktycznego.

 

 1. Udział w organizacji imprez naukowych/artystycznych/społecznych (konferencje, sesje naukowe, szkolenia, warsztaty, kampanie społeczne, wystawy) (aktywność kierowana do studentów wszystkich lat studiów)

 

Jednorazowy udział w organizacji danego zdarzenia: 60 punktów SONA (jeśli zdarzenie to trwa nie dłużej niż jeden dzień) lub 120 punktów SONA (jeśli zdarzenie to trwa dwa lub więcej dni)

Studenci mogą uczestniczyć  w organizacji imprez naukowych/artystycznych/społecznych, realizowanych przez pracowników SWPS. Zakres takiej współpracy może  obejmować  następujące aktywności: pracę nad koncepcją imprezy,  przygotowanie materiałów, działań promocyjnych, aktywny udział w czasie realizacji imprezy. Zakres zadań realizowanych w ramach tej współpracy ustala organizator danego przedsięwzięcia. Ważny jest tutaj walor edukacyjny, stąd ważne, aby aktywności studentów nie ograniczały się jedynie asystowania w organizacji i rozdawaniu folderów informacyjnych. Student ma możliwość zapoznania się z oczekiwaniami organizatora przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w danym przedsięwzięciu.

Warunki wstępne uczestnictwa oraz warunki zaliczenia ustala organizator danego zdarzenia

 1. Uczestnictwo w imprezach naukowych/artystycznych/społecznych (np. konferencje, sesje naukowe, szkolenia, warsztaty, kampanie społeczne, wystawy, wykłady, filmy) (aktywność kierowana do studentów wszystkich lat studiów)

 

Jednorazowy udział w danym zdarzeniu: do 60 pkt. SONA

Studenci mogą uczestniczyć  w roli słuchaczy w imprezach naukowych/artystycznych/społecznych, odbywających się w SWPS.

 Warunki wstępne uczestnictwa oraz warunki zaliczenia ustala organizator danego zdarzenia.

UWAGA. Studenci mogą też sami, we własnym zakresie, wybierać zdarzenia, w których chcą wziąć udział jako element Aktywności naukowo-społecznej. Warunek: zdarzenie to musi odbywać się na terenie Uniwersytetu SWPS lub być organizowane przez pracowników Uniwersytetu SWPS. Aby udział w danym zdarzeniu mógł być wliczony do Aktywności naukowo-społecznej, wystarczy:

 1. Przesłać propozycję do Koordynatora Aktywności naukowo-społecznej z pytaniem, czy dane zdarzenie/aktywność może być wliczone do Aktywności naukowo-społecznej.
 2. Po akceptacji Koordynatora, można wziąć udział w danym zdarzeniu jako elemencie Aktywności naukowo-społecznej.
 3. Aby ostatecznie zaliczyć aktywność, należy uzyskać zaświadczenie potwierdzające udział w danym zdarzeniu (na tej podstawie Koordynator może potwierdzić aktywność na Karcie potwierdzenia uczestnictwa (Karty można pobierać w Dziekanacie) lub poprosić organizatora danego zdarzenia o podpis poświadczający udział w tym zdarzeniu bezpośrednio na Karcie potwierdzenia uczestnictwa.

Procedura

 1. Wszyscy studenci rejestrują się do systemu SONA http://panelbadawczy.swps.edu.pl
  1. rejestracji dokonuje koordynator SONA w Warszawie Błażej Mroziński (bmrozinski@swps.edu.pl)
  2. W przypadku nieotrzymania danych dostępowych proszę skontaktować się koordynatorem
 2. Informacje o rejestracji oraz użytkowaniu systemu SONA znajdują się na stronie http://panelbadawczy.swps.edu.pl w zakładce STUDENCI
  1. Rejestracja
  2. Logowanie
  3. Zapisy na badania
  4. Kod użytkownika
  5. Obecność na badaniu, Anulowanie Zapisów