Regulamin

§ 1

Zasady Ogólne

1.       Laboratorium Badań Eksperymentalnych znajduję się w oddzielnym budynku obok głównego gmachu szkoły. Dostępne jest codziennie w godzinach 8.30 – 20.30.

2.       Nadzór nad pracą Laboratorium pełni Kierownik wyznaczany przez prorektora ds. Nauki (SWPS).

3.       Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia badań psychologicznych i psychofizjologicznych.

4.       Z Laboratorium mogą korzystać pracownicy SWPS, doktoranci SWPS, studenci SWPS (za zgodą promotora lub opiekuna projektu badawczego).

5.       Pierwszeństwo w korzystaniu z sal Laboratorium mają:

a.        Pracownicy naukowi SWPS realizujący granty finansowane ze środków Ministerstwa Nauki oraz Unii Europejskiej

b.      Pracownicy naukowi SWPS realizujący inne projekty badawcze

c.       Doktoranci SWPS

d.      Magistranci (pod opieką promotora)

6.       W czasie, kiedy sale Laboratorium nie są wykorzystywane przez wyżej wymienione osoby, dostęp do nich maja wszyscy studenci wykonujący badania (pod opieką promotora), w których wymagane jest użycie komputerów bądź też specjalistycznych sal.

7.       Wszelkie pytania związane z działaniem Laboratorium należy kierować na adres: ([email protected]) (tymczasowo: [email protected])

§ 2

Rezerwacja Pomieszczeń Laboratorium

1.       Rezerwacja pomieszczeń w Laboratorium odbywa się za pośrednictwem internetowego formularza rezerwacyjnego znajdującego się pod adresem: http://lab.swps.edu.pl.

2.       Każda rezerwacja potwierdzana jest przez Kierownika w czasie nie dłuższym niż 3 dni od momentu jej złożenia.

3.       Klucz do rezerwowanych sal jest udostępniany po uprzednim ustaleniu i zatwierdzeniu terminu wykonywanych badań z Kierownikiem Laboratorium.

4.       Jednorazowy, maksymalny czas rezerwacji pomieszczenia wynosi 2 tygodnie.

5.      W przypadku nadmiaru chętnych Kierownik może ograniczyć planowany czas korzystania z Laboratorium zgodnie zasadą pierwszeństwa §1 pkt 5.

6.       Rezerwacji należy dokonać:

a.       Na przynajmniej tydzień przed planowanym badaniem

b.      Z wyprzedzeniem nie większym niż dwa miesiące

7.       Wykonaną i potwierdzoną rezerwację można anulować nie później niż na dwa dni przed zaplanowaną realizacją.

8.       Rezerwacja pomieszczeń ze sprzętem specjalistycznym (Biofeedback, EEG, EMG, Eyetracker, Sacadometr) wymaga przedłożenia pisemnego poświadczenia kompetencji do korzystania z takiego sprzętu Kierownikowi Laboratorium.

§ 3

Wypożyczanie pakietu E-Prime

Na wyposażeniu Laboratorium znajdują się licencje pakietu E-Prime służącego do projektowania badań komputerowych. Do napisania procedury badawczej konieczne jest wypożyczenie klucza zabezpieczającego (tzw HASP).

1.       Rezerwacja kluczy i płyt instalacyjnych odbywa się za pośrednictwem systemu http://lab.swps.edu.pl

2.       Maksymalny czas wypożyczenia płyty wraz z kluczem HASP wynosi 2 tygodnie (klucz jest potrzebny jedynie do pisania procedur – a nie do prowadzenia badań)

3.       W razie dużego zapotrzebowania obowiązuje zasada pierwszeństwa z §1 pkt 5

4.       Osoba wypożyczająca oprogramowanie ponosi za nią pełną odpowiedzialność

§ 4

Prawa i obowiązki osób korzystających z Laboratorium

1.       Osoba posiadająca rezerwację pobiera z pomieszczenia ochrony (pokój 002) klucz , który należy zwrócić niezwłocznie po opuszczeniu Laboratorium.

2.       Osoba posiadająca rezerwację jest odpowiedzialna za stan Laboratorium oraz za osoby korzystające z Laboratorium (np. eksperymentatorzy, osoby badane) przez cały czas trwania rezerwacji.

3.       Instalacja dodatkowych programów na komputerach w Laboratorium wymaga zgody Kierownika oraz podpisania zaświadczenia o legalności instalowanego oprogramowania

4.       Nie należy wynosić z Laboratorium żadnych przedmiotów;

5.       Osoby, które nie przestrzegają regulaminu, mogą zostać pozbawione przywileju korzystania z Laboratorium.